Onderhoud

Wergea 600 jaar

In 2022 bestaat de naam Wergea, of een andere schrijfwijze daarvan, 600 jaar. De naam Wergea komt met verschillende spellingsvormen voor in middeleeuwse oorkondes en geschriften. Voor het eerst bekend als “Werraga” in 1422, daarna als “Warraghae” in 1453, tot “Werregae” in 1543 en het latere “Warrega”. Deze naam staat voor het begrip dorpsgebied of parochiebegrenzing. In de laatste eeuwen bekend dus als Warga. Bij gemeentebesluit (Boarnsterhim) is met ingang van 1 januari 1989 dit officieel Wergea geworden.

Feestweek

Reden om dit heuglijke feit (de naam Wergea bestaat dan immers 600 jaar) te vieren en te gedenken in een feestweek voor alle (oud) Wergeasters, met een spetterende opening op vrijdag 19 augustus t/m een nog spetterender afsluiting op zondag 28 augustus 2022.

Deelnemende instanties

Er hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden die hebben geleid tot deelname aan deze feestweek, toezeggingen, of tot een bepaalde vorm van samenwerking. Met o.a.: Werregea Ald-Wergea Nij, V.V. Warga, die in 2022 honderd jaar bestaat en Toanielferiening Halbertsma, die in 2022 honderdvijftig jaar bestaat. It Iepenloftspul Wergea, de Skoalfeestkommisje,  Toeristisch Wergea, Biljartclub Castelein, Soos en Meer en Wergea Zakelijk. Ook het organiseren van  een muziekspektakel en een reünie voor (oud) Wergeasters staan op stapel.

Programma

Wij willen het liefst een zodanig programma samenstellen, waarbij er alle dagen, zowel overdag als ’s avonds, iets wordt georganiseerd. Reden voor een ieder, Wergeaster of oud-Wergeaster, jong of oud, om bij dit feestelijke gebeuren aanwezig te zijn.

Overige zaken

Houd daarom rekening met jullie vakantieplanning en stel slaapgelegenheid beschikbaar aan familieleden of vrienden/kennissen die niet in Wergea woonachtig zijn, maar dit feest toch graag willen bijwonen.

Uiteraard wordt een ieder op de hoogte gesteld van de verdere ontwikkelingen via De Havensbank en deze website.

“Wy hawwe der sin oan!”

De Werkgroep Wergea 600: Dine de Wolff-van der Meer, Bertina Sinnema-van der Werf, Simen Pyt Hotsma, Hans Sinnema, Pity van der Vlugt en Jelle Dijkstra.